Partnerzy | Eco-therm

Dotacje na odnawialne źródła energii (OZE). Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

NFOŚiGW oferuje wsparcie przede wszystkim w formie preferencyjnych pożyczek oraz dotacji na spłatę kredytów na projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w ramach osi priorytetowych:

- 3. Ochrona atmosfery

- 5. Programy międzydziedzinowe

 

Przewidziane są następujące programy priorytetowe bezpośrednio lub pośrednio dotyczące OZE:

 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Program 3.2 Poprawa efektywności energetycznej

 

Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierane będą m.in. przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii.

 

Kwalifikują się inwestycje w zakresie:

 

 Poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

 Termomodernizacji budynków i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii

 

Wnioskodawcy: zarejestrowane w Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Finansowanie w formie kredytu bankowego z dotacją ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć kwoty 1 mln euro. Standardowy poziom dotacji wynosi 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych. Jeśli inwestycja zostanie poprzedzona audytem energetycznym to dotacja może wynieść 15% .

Termin naboru: okres wdrażania 2014-2016.

 

Program 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej

 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Kwalifikują się inwestycje w zakresie wdrożenia m.in.:

 

 technologii racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji

 technologii racjonalizacji zużycia energii cieplnej poprzez m.in. odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych, rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych, budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji

 

Wnioskodawcy:przedsiębiorstwa Finansowanie: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych:

 

 kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł

 pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty jej transzy

 przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M minus 150 pkt bazowych ale nie mniej niż 2,5% w skali roku.

Termin naboru: 2015r

 

OSOBY FIZYCZNE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 

Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji OZE.

 

Kwalifikują się inwestycje w zakresie:

 

 źródła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

 pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

 kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

 systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp

 małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

 mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

 

Wymagania: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplnej i elektrycznej, gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

 

Wnioskodawcy:

 

 jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych lub zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Finansowanie w formie kredytu bankowego z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii. Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1%. Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:

 

1.W przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych: 

 

 jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej do 300 000 tys. zł

 kilka źródeł energii cieplej lub elektrycznej do 450 000 tys. Zł

 

 2. W przypadku osób fizycznych:

 

  jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej do 100 000 tys. zł

 kilka źródeł energii cieplej lub elektrycznej do 150 000 tys. zł

Termin naboru:

 Jednostki samorządu terytorialnego – nabór ciągły od 26.05.2014

 Osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – I kwartał 2015r.

 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

WFOŚiGW przyznają wsparcie w obszarze OZE przedsiębiorstwom, instytucjo i osobom fizycznym, przeznaczone m.in. na zakup i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni na biomasę oraz urządzeń z zakresu rekuperacji energii. Standardową formą wsparcia są preferencyjne pożyczki oraz dotacje na częściową spłatę kredytu.

WFOŚiGW w Łodzi udziela pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu- standardowo w wysokości stopy redyskonta weksli minus 2,25 p.p, ale nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym-na kwotę do 95% kosztu kwalifikowanego zadania i na okres 10 lat. W przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej okres spłaty wynosi do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Łodzi może również udzielić karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od planowanego terminu zakończenia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane w wysokości do 25% udzielonej kwoty. Wysokość umorzenia może zostać zwiększona:

 

 10% wypłaconej kwoty pożyczki w sytuacji gdy wypłata pożyczki nastąpiła w roku kalendarzowym, w którym zawarto umowę;

 15 wypłaconej kwoty pożyczki, w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego działania z zakresu ochrony środowiska, które zostanie zakończone w terminie 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki.

Łowicz
tel: 46-837-57-50, biuro@ecotherm.com.pl
Skierniewice
tel: 46-832-42-25, skierniewice@ecotherm.com.pl
Łódź
tel: 48-604-800-839, lodz@ecotherm.com.pl

Projekt i realizacja:

Projekt i wykonania | Media Solutions Group Skierniewice